Wat is Remedial Teaching?
Remedial Teaching (RT) is een specifieke vorm van onderwijs; intensieve, individuele aandacht en begeleiding op maat voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, een achterstand hebben opgelopen bij een of meer schoolvakken. Het doel van RT is de leerachterstand in te halen of zo klein mogelijk te maken en uw kind succeservaringen te laten opdoen, waardoor het zelfvertrouwen kan toenemen.

Soms wordt Remedial Teaching omschreven als bijles. Er is echter een duidelijk verschil. Bijles is gericht op herhaling van de lesstof (reteaching).

Remedial Teaching is vooral gericht op de leerling. Hierbij worden specifieke materialen ter ondersteuning ingezet. Overleg en een goede samenwerking met alle betrokkenen, ouders, leerkrachten en IB’er, is hierbij essentieel.

Brede benadering
Leer- en gedragsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij THERMIEK wordt gewerkt vanuit een meervoudige, brede benadering. Getracht wordt eerst onderliggende belemmeringen helder te krijgen. Dit is een belangrijke stap. Als deze wordt overgeslagen bestaat de kans dat er alleen aan de direct zichtbare problemen wordt gewerkt, terwijl deze gevolg kunnen zijn van dieperliggende oorzaken. Het gevaar bestaat dat de begeleiding dan beperkt wordt tot symptoombestrijding. Dit is vaak minder effectief of leidt mogelijk tot tijdelijke resultaten. Door belemmeringen in de basis van de ontwikkeling op te sporen en hieraan te werken, wordt de daadwerkelijke oorzaak aangepakt, waarna vervolgens een inhaalslag op leergebied gemaakt kan worden.

Anders omschreven:
Bij THERMIEK wordt niet alleen gekeken naar het wel of niet beheersen van leerstof, maar naar de totale ontwikkeling. Het is belangrijk dat de voorwaarden om tot leren te kunnen komen (o.a. motoriek en zintuigen) ook in voldoende mate ontwikkeld zijn. Zo niet, dan zal ook hieraan gewerkt worden. Over het algemeen wordt dan een combinatie gemaakt van werken met leerstof op het gebied van lezen, spelling of rekenen (voornamelijk tijdens de lessen) en werken aan onderliggende vaardigheden (voornamelijk thuis).

Bij THERMIEK wordt getracht de begeleiding van je kind zodanig af te stemmen op de onderwijsbehoeften, dat het ‘thermiek’ – opstijgende lucht – vindt en daardoor zichzelf omhoog kan werken’. Begeleiding bij THERMIEK is dan ook altijd maatwerk.

Voor meer informatie zie:
Reflexintegratie
Lateralisatie

Er vindt na aanmelding en intake eerst onderzoek plaats. Daarna wordt advies gegeven en een plan van aanpak opgesteld. Bij THERMIEK wordt gebruik gemaakt van meerdere methodes / methodieken. Door de vele nascholing en jarenlange ervaring is het mogelijk hierin een goede keuze te maken of te komen tot een combinatie van verschillende methodieken passend bij het kind. Zo wordt voor elk kind een individueel plan van aanpak opgesteld, waarin de hulp op maat wordt omschreven. Ook contact met school en zo mogelijk samenwerking wordt nagestreefd.

THERMIEK

Julianastraat 8
1165 GV Halfweg

helmaboing@thermiek.eu
06-20887491 

Bekijk de Privacyverklaring