Praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding

Thermiek

Werkgeheugentraining

en Jungle Memory

Het werkgeheugen is een centraal cognitieve functie die van belang is voor de facilitering van veel schoolse vaardigheden en de regulatie van gedrag.
Het werkgeheugen hebben we nodig om informatie op te slaan die nodig is bij dagelijkse activiteiten als het onthouden van uitleg, instructies opvolgen en het in het hoofd houden van een lijstje tijdens de uitvoering van verschillende taken. De capaciteit van het werkgeheugen groeit met de jaren en bereikt een maximum rond het dertigste levensjaar.
Werkgeheugenproblemen blijken een veel voorkomend fenomeen bij kinderen en hebben een grote impact op het leerproces en gedrag van deze kinderen.
Uit onderzoek (Gathercole&Alloway, 2008; Gathercole&Pickering, 2000; Gathercole et al., 2004; Jarvis&Gathercole, 2003) blijkt dat de meerderheid van de kinderen met slechte werkgeheugenfuncties op het gebied van lezen en rekenen slechts een langzame vooruitgang boekt, zowel in het basisonderwijs als in het voorgezet onderwijs. Goede leerresultaten blijken in grote mate afhankelijk te zijn van het goed functioneren van het werkgeheugen. Dit blijkt zelfs nog belangrijker dan het IQ.
Kenmerken van een zwak functionerend werkgeheugen:

 • Weinig vorderingen in lezen en rekenen
 • Moeilijkheden met het opvolgen van instructies
 • Problemen met leeractiviteiten waarbij informatie onthouden en verwerkt moet worden
 • Moeilijkheden met het op de plaats blijven zitten
 • Lijkt de aandacht niet of slechts korte tijd vast te kunnen houden en is makkelijk afleidbaar
 • Moeite met herinneren wat men ook al weer ging doen
 • Moeite met het starten van taken en zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van taken
 • Moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan.

Als blijkt dat werkgeheugentraining gewenst is, zal bij THERMIEK eerst een opzet worden gemaakt voor het trainen d.m.v. oefeningen vanuit de beleving en ervaring van het kind; bewegend en handelend in 3D gebruikmakend van het hele lichaam, waardoor de ervaringen beleefd en doorgrond worden.
Dit zal onderdeel zijn van een breder opgezette begeleiding, bijvoorbeeld bij rekenproblemen.

Mocht daarna nog behoefte zijn het werkgeheugen verder te stimuleren dan kan voor oudere kinderen Jungle Memory worden ingezet.

Met de on-line Jungle Memory training, kan de beschikbare capaciteit van het werkgeheugen gestimuleerd worden. De training duurt 8 weken, waarbij vier maal per week gedurende 15-20 minuten geoefend wordt. Eén oefensessie vindt wekelijks plaats bij Thermiek tijdens de RT-les en de andere drie oefenmomenten worden thuis gedaan. 
 
Er is, vergeleken met andere werkgeheugenprogramma’s, een aantal aspecten aan Jungle Memory training dat uniek is. Zo zijn de oefeningen gebaseerd op materiaal dat de leerling reeds kent, zoals cijfers en letters. De te oefenen vaardigheden hebben relevantie voor de schoolse situatie: Vergroting van de visuele verwerkingssnelheid, letterpositieherkenning, woordherkenning, rekenvaardigheden.
De manier waarop getraind wordt is ook uniek. Daar waar bestaande trainingen doorgaans trainen aan de hand van eenvoudige reeksen voorwaarts of achterwaarts traint Jungle Memory het werkgeheugen met behulp van dubbeltaken. De leerling moet hierbij informatie blijven onthouden terwijl het nieuwe informatie krijgt aangeboden. Niet alleen wordt hiermee het werkgeheugen sterker uitgedaagd, maar worden die functies van het werkgeheugen die zo belangrijk zijn voor in de klas, extra getraind. Deze functies zijn onder andere belangrijk voor het kunnen onthouden van instructies, weten waar je gebleven bent, begrijpend lezen en het rekenen.
Tenslotte is het bijzonder dat de weergave van de resultaten tijdens de training niet alleen inzichtelijk maken of, hoe en op welk terrein het kind zichzelf verbetert, maar ook hoe deze verbeteringen zich verhouden tot een grote groep leeftijdsgenoten. In één oogopslag wordt duidelijk of een kind onder de norm of daarboven scoort.
Er bestaan inmiddels enkele veelbelovende studies naar de effectiviteit van de training (Alloway, 2009, 2012, 2013).Voor meer informatie en de relatie tussen werkgeheugen en dyslexie / ASS / ADHD:
zie www.junglememory.nl en www.lerendbrein.nl  

Een demofilmpje is te bekijken via: http://www.youtube.com/watch?v=G7nAuI_jvug

Overzicht procedure Jungle Memory training bij THERMIEK:

 • Intakegesprek waarbij duidelijk wordt of Jungle Memory een juiste keuze is in de begeleiding  van uw kind. Een observatielijst in te vullen door de leerkracht biedt hierbij ook een goede aanvulling.
 • Afname test waarmee werkgeheugenaspecten in kaart gebracht worden.
 • 8 weken training, waarbij wekelijks eenmaal getraind wordt bij THERMIEK tijdens een RT-les van 45 minuten. Hierbij vindt ondersteuning plaats en worden adviezen gegeven voor de training thuis die wekelijks drie maal plaatsvindt. De resterende tijd van de les wordt besteed aan andere RT-aspecten.
 • Evaluatie, gebruikmakend van bevindingen, resultaten JM grafieken, observatielijst en test.