Praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding

Thermiek

VISIE - WERKWIJZE - PROCEDURE

VISIE - Meervoudige benadering

Leer- en gedragsprobemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij THERMIEK wordt gewerkt vanuit een meervoudige benadering. Getracht wordt onderliggende belemmeringen helder te krijgen. Dit is een belangrijke stap. Als deze wordt overgeslagen bestaat de kans dat er alleen aan de direct zichtbare problemen wordt gewerkt, terwijl deze gevolg kunnen zijn van dieperliggende oorzaken. Het gevaar bestaat dat de begeleiding dan beperkt wordt tot sympoombestrijding. Dit is vaak minder effectief of leidt mogelijk tot tijdelijke resultaten. Door belemmeringen in de basis van de ontwikkeling op te sporen en hieraan te werken, wordt de daadwerkelijke oorzaak aangepakt, waarna vervolgens een inhaalslag op leergebied gemaakt kan worden.  

 

Werkwijze 

Afhankelijk van de hulpvraag en informatie verkregen uit het intakegesprek kan een didaktisch onderzoek worden afgenomen om het niveau van lezen, spellen of rekenen in kaart te brengen. Daarnaast kan tijdens een onderzoek achterhaald worden of er mogelijk sprake is van nog actieve primaire reflexen, hoe de kwaliteit is van de visuele waarneming op het gebied van het richten, scherpstellen en samenwerking van de ogen.

Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt in overleg bepaald hoe vaak de begeleiding bij THERMIEK plaatsvindt; wekelijks voor intensieve hulp of ondersteuning op meerdere vakgebieden of minder frequent.

Meer informatie kunt u lezen bij de tabbladen: Primaire reflexen en Reflexintegratie en Visuele screening en -training.

Procedure 

 • U meldt uw kind telefonisch of via de website aan, waarna duidelijk wordt of begeleiding bij THERMIEK voor uw kind de juiste hulp is
 • U ontvangt een intakeformulier dat door u ingevuld en ruim voor de eerste afspraak wordt teruggestuurd
 • Intakegesprek en eerste onderzoekssessie (± anderhalf uur)
 • Zo nodig vervolgonderzoek
 • Contact met school
 • Uitwerken onderzoek en opstellen van het handelingsplan of plan van aanpak 
 • Kort gesprek met u om het verslag en handelingsplan toe te lichten en een inschatting te geven van de verwachte begeleidingsduur (Gemiddeld zo'n 6 tot 12 maanden)
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomst 
 • Hulp op maat bieden tijdens begeleidingssessies die in overleg wekelijks of minder frequent plaatsvinden
 • Verwacht wordt dat u thuis over het algemeen vijf keer per week ongeveer 10-15 minuten samen met uw kind oefent. Als dit niet lukt, zullen de behandelsessies vaker moeten plaatsvinden om het gewenste doel te behalen
 • Tussentijdse evaluatie vindt regelmatig plaats, waarna het plan van aanpak zonodig wordt bijgesteld om het einddoel te kunnen bereiken 

Bezoekers

VandaagVandaag33
TotaalTotaal127797